NIGPAS OpenIR

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Quantifying the process and abruptness of the end-Permian mass extinction 期刊论文
PALEOBIOLOGY, 2014, 卷号: 40, 期号: 1, 页码: 113-129
作者:  Wang, Yue (王玥);  Sadler, Peter M.;  Shen, Shu-zhong (沈树忠);  Erwin, Douglas H;  Zhang, Yi-chun (张以春);  Wang, Xiang-dong(王向东);  W (Wang, Wei (王伟);  Crowley, JL (Crowley, James L.);  Henderson, CM
Adobe PDF(1489Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:221/13  |  提交时间:2014/02/22
Calibrating the End-Permian Mass Extinction 期刊论文
SCIENCE, 2011, 卷号: 334, 期号: 6061, 页码: 1367-1372
作者:  Shen, Shu-zhong (沈树忠);  Crowley, James L.;  Wang, Yue (王玥);  Bowring, Samuel A.;  Erwin, Douglas H.;  Sadler, Peter M.;  Cao, Chang-qun (曹长群);  Rothman, Daniel H.;  Henderson, Charles M.;  Ramezani, Jahandar;  Zhang, Hua (张华);  Shen, Yanan (沈延安);  Wang, Xiang-dong (王向东);  Wang, Wei (王伟);  Mu, Lin (牟林);  Li, Wen-zhong (李文忠);  Tang, Yue-gang (唐跃刚);  Liu, Xiao-lei (刘小雷);  Liu, Lu-jun (刘陆军);  Zeng, Yong (曾勇);  Jiang, Yao-fa (姜尧发);  Jin, Yu-gan (金玉玕)
Adobe PDF(1479Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:764/142  |  提交时间:2012/08/15