NIGPAS OpenIR

浏览/检索结果: 共3068条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The Fortunian (lowermost Cambrian) Qinscyphus necopinus (Cnidaria, Scyphozoa, Coronatae) underwent direct development 期刊论文
Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie. Abhandlungen, 2018, 卷号: 289, 期号: 2, 页码: 149-159
作者:  Shao, TQ (Shao, Tiequan);  Liu, YH (Liu, Yunhuan);  Duan, BC (Duan, Baichuan);  Zhang, HQ (张华侨);  Zhang, H (Zhang, Hu);  Wang, Q (Wang, Qi);  Zhan, YN (Zhan, Yanan);  Qin, JC (Qin, Jiachen)
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/29
Late Early Cretaceous climate and pCO(2) estimates in the Liupanshan Basin, Northwest China 期刊论文
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2018, 卷号: 503, 页码: 26-29
作者:  Du, BX (Du, Baoxia);  Lei, XT (Lei, Xiangtong);  Zhang, MZ (Zhang, Mingzhen);  Wang, S (Wang, Sen);  Li, AJ (Li, Aijing);  Du, Z (Du, Zhen);  Xing, WW (Xing, Weiwei)
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/29
Charophytes from the Upper Cretaceous to probably Paleocene Jiaozhou Formation in the Jiaolai Basin (Eastern China) 期刊论文
Acta Geologica Sinica-English edition, 2018, 卷号: 92, 期号: 4, 页码: 1647-1648
作者:  Li, S (李莎);  Zhang, HC (张海春);  Wang, QF (Wang Qifei);  Wan, XQ (Wan Xiaoqiao)
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/29
Diverse Cretaceous larvae reveal the evolutionary and behavioural history of antlions and lacewings 期刊论文
Nature Communications, 2018, 卷号: 9, 页码: 文献号: 3257
作者:  Badano, D (Badano, Davide);  Engel, MS (Engel, Michael S.);  Basso, A (Basso, Andrea);  Wang, B (王博);  Cerretti, P (Cerretti, Pierfilippo)
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/29
The early record of halysitid tabulate corals, and morphometrics of catenipora from the Ordovician of North-Central China 期刊论文
Papers in Palaeontology, 2018, 卷号: 4, 期号: 3, 页码: 363-379
作者:  Liang, K (梁昆);  Elias, RJ (Elias, Robert J.);  Lee, DJ (Lee, Dong-Jin)
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/29
A Novel Angiosperm from the Early Cretaceous and Its Implications for Carpel-Deriving 期刊论文
Acta Geologica Sinica-English edition, 2018, 卷号: 92, 期号: 4, 页码: 1293-1298
作者:  Liu, ZJ (Liu Zhongjian);  Wang, X (王鑫)
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/29
Did Earth drive itself to a snowball? 期刊论文
Science Bulletin, 2018, 卷号: 63, 期号: 16, 页码: 1032-1033
作者:  Tang, CA (Tang, Chunan)
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/29
Transient marine euxinia at the end of the terminal Cryogenian glaciation 期刊论文
Nature Communications, 2018, 卷号: 9, 页码: 文献号: 3019
作者:  Lang, XG (Lang, Xianguo);  Shen, B (Shen, Bing);  Peng, YB (Peng, Yongbo);  Xiao, SH (Xiao, Shuhai);  Zhou, CM (周传明);  Bao, HM (Bao, Huiming);  Kaufman, AJ (Kaufman, Alan Jay);  Huang, KJ (Huang, Kangjun);  Crockford, PW (Crockford, Peter W.);  Liu, YG (Liu, Yonggang);  Tang, WB (Tang, Wenbo);  Ma, HR (Ma, Haoran)
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/29
Coupling of ocean redox and animal evolution during the Ediacaran-Cambrian transition 期刊论文
Nature Communications, 2018, 卷号: 9, 页码: 文献号: 2575
作者:  Wang, D (Wang, Dan);  Ling, HF (Ling, Hong-Fei);  Struck, U (Struck, Ulrich);  Zhu, XK (Zhu, Xiang-Kun);  Zhu, MY (朱茂炎);  He, TC (He, Tianchen);  Yang, B (Yang, Ben);  Gamper, A (Gamper, Antonia);  Shields, GA (Shields, Graham A.)
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/29
Pennsylvanian-early Permian palaeokarst development on the Yangtze Platform, South China, and implications for the regional sea-level history 期刊论文
Geological Journal, 2018, 卷号: 53, 期号: 4, 页码: 1241-1262
作者:  Huang, X (Huang, Xing);  Aretz, M (Aretz, Markus);  Zhang, XH (Zhang, Xionghua);  Du, YS (Du, Yuansheng);  Qie, WK (郄文昆);  Wen, Q (Wen, Qin);  Wang, CN (Wang, Changnan);  Luan, TF (Luan, Tengfei)
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/29