NIGPAS OpenIR

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 其他
作者:  Hua Zhang (张华);  Zhuo Feng (冯卓);  Jahandar Ramezani;  Shu-zhong Shen (沈树忠)
Adobe PDF(818Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/1  |  提交时间:2018/07/17
无权访问的条目 其他
作者:  Xuesong Tian (田雪松);  Zejin Shi;  Guan Yin;  Yong Wang;  Qian Tan
Adobe PDF(3071Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/08/14
无权访问的条目 其他
作者:  Yang, Q (杨群);  Wang, YD (王永栋);  Reich, M (Reich, Mike);  Reitner, J (Reitner, Joachim)
Adobe PDF(364Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:36/1  |  提交时间:2016/12/05
无权访问的条目 其他
作者:  Reitner, J (Reitner, Joachim);  Reich, M (Reich, Mike);  Yang, Q (杨群);  Wang, YD (王永栋)
Adobe PDF(91Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2016/12/06
无权访问的条目 其他
作者:  Yang Zunyi (杨遵仪)
Adobe PDF(96398Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/8  |  提交时间:2016/12/16
无权访问的条目 其他
作者:  Hou Hongfei (侯鸿飞)
Adobe PDF(9405Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2016/12/16